ឧបករណ៍ស្វាន និង មួលខ្ចៅ!

Not allow reviews

Descriptions

👍 ប្រើបាននៅក្នុងស្ថានភាពជាច្រើន
– មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ មាំ ប្រើបានរាប់ឆ្នាំ
– អាចស្វានបានគ្រប់ស្ថានភាពឥដ្ឋ និង ជញ្ជាំងក្រាស់ៗ
– តូច ងាយស្រួលទុកដាក់ ដូចជា ចង្ក្រានបាយ, បន្ទប់គេង, បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, ក្នុងរថយន្ត, ក្នុងសណ្ឋាគារ, ផ្ទះសំណាក់, ទូក, បន្ទប់ដាក់ម៉ាស៊ីន, ការិយាល័យ ។ល។
– អាចរក្សាទុកបានរហូតដល់៤ទៅ៥ឆ្នាំ 
Similar Products

4917607529014882230